01. Oktobar 2018.
Prekogranični projekat Crna Gora-Albanija" The feminine side of quality " 

Sažetak projekta
Opština Ulcinj u saradnji sa NVO Mogul, Centrom UET i opštinom Mirdita realizuju projekat- The
feminine side of quality - u sklopu programa prekogranične saradnje Grna Gora - Albania 2014-2020
koji podržava Evropska Unija.
Glavni cilj projekta je osnaživanje žena koristeći postojeće poljoprivredne potencijale, trendove
potražnje domaćih proizvoda koji su u porastu, agroturizam i seoski turizam, kako bi stvarali nove
mogućnosti za zapošljavanje.
Projekat traje 18 mjeseci tokom kojih su predviđene sljedeće aktivnosti: edukativno profesionalni
treninzi, studijske posjete u Crnoj Gori i Albaniji, organizovanje sajma domaćih poljoprivrednih
proizvoda kao i publikacija knjige sa domaćim tradicionalnim receptima.
Očekivani rezultati projekta su: povećanje zapošljivosti žena, povećanje kapaciteta žena učesnica,
povećana podrška tim ženama od strane svih relevantnih aktera kao što su preduzetnici, firme,
odgovarajuće institucije, kao i njihovo uključivanje i angažman koji će olakšati proces njihove
integracije i promocije njihovog rada i njihovih domaćih proizvoda, integrisanje tržišta rada među
pograničnim zonama i stimulisanje srodnih inicijativa.