04. Januar 2019.

  Na osnovu člana 87 stav 1 Zakona o upravnom postupku (“Sl.list CG”, br. 7/17), obavještavamo Vam pravna i fizička lica koji su isticali reklomno -oglasni panoi bez odobrenja nadležnog organa na mjestima gde predviđeno shodno odredbe odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnih karaktera na teritoriji opštine Ulcinj (“Sl.list CG”, br,24/16)-opštinski propisi, da najkasnije do 30.01.2019 godine pribave odobrenje za postavljanje od strane nadležnog organa.

     U koliko pomenuti vlasnici ne postupe po ovom obavještenju Komunalna policija kao posebna Služba opštine Ulcinj ukloniće bez prisustvo subjekta nadzora u njihovim troškovima.

S poštovanjem,

 V.d. Načelnik

Milazim Mustafa, dipl.ecc