26. Novembar 2018.

   Na osnovu člana 40.  Zakona o lokalnoj samoupravi  (“Službeni list Crne Gore”, broj 02/2018), člana 19. i 79. Poslovnika Skupštine opštine Ulcinj (“Službeni list Crne Gore” - Opštinski propisi br. 17/08 i  14/12),              

S A Z I V A M    DRUGU SJEDNICU DRUGOG REDOVNOG ZASIJEDANJA SKUPŠTINE OPŠTINE ULCINJ

Za  sjednicu predlažem slijedeći,

D n e v n i    r e d:

    - Usvajanje zapisnika sa Prve sjednice Drugog redovnog zasijedanja Skupštine opštine Ulcinj održane dana 29. i 30.10. 2018. godine,

 1. Pitanja i odgovori  odbornika,
 2. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepokretnost,
 3. Predlog Odluke o prirezu poreza na dohodak fizičkih lica,
 4. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika Opštine Ulcinj,
 5. Predlog Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta,
 6. Predlog Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte,
 7. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izboru direktora,
 8. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju DOO „Vodovod i kanalizacija“ Ulcinj,
 9. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju DOO „Komunalne djelatnosti“ Ulcinj,
 10. Predlog Odluke o osnivanju DOO za očuvanje i zaštitu biodiverziteta, uzgoja i lova divljači i ribolova Ulcinj,
 11. Predlog Odluke o otkupu zemljišta radi dokompletiranja UP 64 sa ID DUP Ulcinj grad za lokalitet Totoši i
 12. Predlog Rješenja o odbijanju zahtjeva Simonović Pera i dr.

      Sjednica će se održati dana 03.12.2018. godine ( ponedeljak ), sa početkom u 11:00 časova u Velikoj sali Skupštine opštine Ulcinj.

 

  PREDSJEDNIK,

  Dr. Ilir Čapuni, s.r.