22. Jun 2018.
Saziv druge sjednica prvog redovnog zasijedanja Skupštine Opštine Ulcinj

Na osnovu člana 40., 55. i 56.  Zakona o lokalnoj samoupravi  (“Službeni list Crne Gore”, broj 2/2018 ), člana 19. i 79. Poslovnika Skupštine opštine Ulcinj (“Službeni list Crne Gore” - Opštinski propisi br. 17/08 i  14/12),              

SAZIVAM DRUGU SJEDNICU PRVOG REDOVNOG ZASIJEDANJA SKUPŠTINE OPŠTINE ULCINJ

Za  sjednicu predlažem slijedeći,

D n e v n i    r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa Prve sjednice Prvog redovnog zasijedanja Skupštine opštine Ulcinj održane dana 17.04 2018. godine,
 2. Pitanja i odgovori  odbornika,
 3. Prijedlog Odluke o potvrđivanju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepokretnosti,
 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za ustanovljanje prava službenosti radi postavljanja niskonaponskog podzemnog 1 kV kablovskog voda od TS 10/0,4, Kv „Radi centar 1“ do slobodno stojećeg ormara Port Milena u opštini Ulcinj,          
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih funkcionera u opštini Ulcinj,
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u opštini Ulcinj,
 7. Prijedlog Odluke o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele br. 92 sa ID DUP-a „Ulcinj-Grad“ za lokalitet „Pinješ  1“ opština Ulcinj, za Milić Danila,
 8. Prijedlog Odluke o otkupu zemljišta radi dokompletiranja UP br. 79 sa ID DUP-a „Ulcinj-Grad“ za lokalitet „Pinješ 1“, opština Ulcinj, Šaćiri Rukmana,
 9. Prijedlog Odluke o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele br.98 sa ID DUP-a „Ulcinj-Grad“ za lokalitet „Kodre 1“ opština Ulcinj, za Ruždi Ravja,
 10. Zahtijev za autentično tumačenje Zaključka br. 02-165 /25-14 od 26.04.2014.godine,

Prijedlog Odluke o pristupanju donošenju Statuta Opštine,

      -  Izbori i imenovanja-

 1. Prijedlog Odluke o imenovanje Podpredsjednika  opštine Ulcinj
 2. Prijedlog Odluke o imenovanje Podpredsjednika opštine Ulcinj
 3. Prijedlog Odluke o imenovanje Sekretara Skupštine opštine Ulcinj
 4. Prijedlog Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenje o formiranju komisiju za izradu radne verzije Nacrta Statuta opštine Ulcinj
 5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za poboljšanje položaja inavlidnih i hendikepiranih lica.

      Sjednica će se održati dana 11. 07.2018.godine (srijeda), sa početkom u 11:00 časova u Velikoj sali Skupštine opštine Ulcinj.

 PREDSJEDNIK,

dr. Ilir Čapuni s.r.