13. Mart 2017.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) naručilac Opština Ulcinj, Đ.K.Skenderbeu, oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

Izgradnja kružnog toka kod Opštine - I faza bulevara Majke Tereze, ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om 310.000,00 €.  Tenderska dokumentacija broj 08/17 - 01-566/2-17 objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me dana 13.03.2017.godine. Lice za davanje informacija Nail Bajri, telefon 030/412-414, e-mail nail.bajri@ul-gov.me.