17. Mart 2017.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) naručilac Opština Ulcinj, Đ.K.Skenderbeu, oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

Izgradnja podzemnog 10 kV voda od MBTS 10/04 kV Agropogon do betonskog ugaonog stuba U12 - Ulcinjsko polje, ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om 33.000,00 €.  Tenderska dokumentacija broj 09/17 - 01-620/2-17 objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me dana 17.03.2017.godine. Lice za davanje informacija Nail Bajri, telefon 030/412-414, e-mail nail.bajri@ul-gov.me.