20. Jun 2017.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) naručilac Opština Ulcinj, Đ.K.Skenderbeu, oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

Partija 1: Izrada Detaljnog urbanističkog plana „Totoši“ u Ulcinju, Partija 2: Izrada izvještaja o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Detaljni urabnistički plan „Totoši“ u Ulcinju, ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om 20.500,00 €.  Tenderska dokumentacija broj 14/17 - 01-305/2-17 objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me dana 20.06.2017.godine. Lice za davanje informacija Nail Bajri, telefon 030/412-414, e-mail nail.bajri@ul-gov.me.