28. Septembar 2017.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14, 28/15, 42/17) naručilac Opština Ulcinj, Đ.K.Skenderbeu, oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI                     

Partija 1. Izrada Lokalne studije lokacije „Turistički kompleks Mavrijan“ u Ulcinju, Partija 2. Izrada izvještaja o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Lokalnu studiju lokacije „Turistički kompleks Mavrijan“ u Ulcinju, ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om 25.000,00 €.  Tenderska dokumentacija broj 21/17 - 01-441/2-17 objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me dana 28.09.2017.godine. Lice za davanje informacija Nail Bajri, telefon 030/412-414, e-mail nail.bajri@ul-gov.me.