27. Novembar 2018.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14, 28/15, 42/17) naručilac Opština Ulcinj, Đ.K.Skenderbeu, oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI                        

Izgradnja prilaznog puta za objekat “kolektivno stanovanje” na UP 75 DUP Pinješ 1, ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om 9.000,00 €. Tenderska dokumentacija broj 09/18 - 01-441/2-18 objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me dana 27.11.2018.godine. Lice za davanje informacija Nail Bajri, telefon 030/412-414, e-mail nail.bajri@ul-gov.me.