08. Februar 2019.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14, 28/15, 42/17) naručilac Opština Ulcinj, Đ.K.Skenderbeu, oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI                       

Nabavka gorivo tokom 2019.godine, ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om 26.000,00 €. Tenderska dokumentacija broj 02/19 - 01-75/2-19 objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me dana 08.02.2019.godine. Lice za davanje informacija Nail Bajri, telefon 030/412-414, e-mail nail.bajri@ul-gov.me.