29. Jun 2018.
Javna rasprava: O utvrdjivanju Nacrt plana prve faze Lokalne studije lokacije „Gornji     Štoj" na katastarsku parcelu br.402/18 KO Gornji Štoj u Ulcinju

O D L U K U

O utvrdjivanju Nacrt plana prve faze Lokalne studije lokacije „Gornji   

 Štoj“ na katastarsku parcelu br.402/18 KO Gornji Štoj u Ulcinju

     Član 1. Ovom Odlukom utvrdjuje se Nacrt plan prve faze Lokalne studije lokacije „Gornji Štoj“ na katastarsku parcelu br.402/18 KO Gornji Štoj u Ulcinju (u daljem tekstu: Nacrt plana) i stavlja se na javnu raspravu.

Član 2.Javna rasprava Nacrt plana odredjuje se u trajanju od 21 dana i održaće se u skladu sa Programom održavanja javne rasprave, koji je sastavni dio ove Odluke.

Član 3. Nacrt plan uradjen je od strane FAADU iz Podgorice.

Nacrt plan sadrži tekstualni i grafički dio u razmjeri 1: 500

Član 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u Službenom listu Crne Gore - opštinski propisi i na sajtu Opštine Ulcinj www.opstinaulcinj.com/www.komunaeulqinit.com.

Br: 01-800/18                                                 Predsjednik Opštine Ulcinj

Ulcinj, 26.06.2018.god.                                            Loro Nrekić

1. LSL G.Štoj -Odluka o utvrđivanju sa Program za Jav.raspravu Nacrt Plana

Veličina: 0.11MB | Adobe PDF