10. Oktobar 2018.

Odlukom o utvrdjivanju Nacrt plana Detaljnog urbanističkog plana „Đerane 1“ u Ulcinju, donijeta od strane Predsjednika Opštine, br. 01-1376/18 od 08.10.2018.god. odlučeno je da se Nacrt plan stavi na javnu raspravu.

Javna rasprava Nacrt plana trajaće 15 dana, počev od 08.10.2018.god. do 22.10.2018.godine.

Prezentacija Nacrt plana radi javnog uvida zainteresovanih biće u maloj sali zgrade Opštine Ulcinj, na I spratu.

Uvid u izloženi Nacrt plan vršiće se svaki radni dan u vremenu od 11,00h do 13.00h, gde će biti prisutni predstavnici Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj radi davanja stručnih mišljenja zainteresovanim učesnicima javne rasprave.

Glavna javna rasprava na kojoj će obradjivač plana dati stručna objašnjenja i odgovore na moguća pitanja, održaće se 18.10.2018.god., sa početkom u 11,00h u velikoj sali zgrade Opštine.

Svi učesnici u javnoj raspravi koji budu imali primjedbe na predložena planska rješenja mogu svoje primjedbe u pisanoj formi dostaviti do 22.10.2018.god., Sekretarijatu za prostorno planiranje i održivi razvoj. 

DUP Đerane 1 -Odluka o utvrđivanju Nacrta plana Detaljnog urbanističkog plana za lokalitet "Djerane 1"u Ulcinj

Veličina: 0.08MB | Adobe PDF