07. Januar 2019.

Skupština Opštine Ulcinj,  donijela je Zaključak broj 02-294/18-5 od 04.12.2018. godine, o utvrđivanju Nacrta odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i Nacrt odluke stavio na javnu raspravu, te obavezala Sekretarijat za komunalne  djelatnosti i zaštitu ambijenta,  da shodno članu 167 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list CG", br. 02/18) sprovede javnu raspravu.

Sekretarijat za komunalne  djelatnosti i zaštitu ambijenta objavljuje

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

Javna rasprava će trajati 15 dana.

Javna rasprave će se održati u periodu od  08  do  23. Januara   2019. godine.

Nacrt  odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta  će se objaviti:

na internet site-u Opštine Ulcinj, a

u štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za komunalne  djelatnosti i zaštitu ambijenta u kancelariji 77, na prvom spratu.

Centralna Javna rasprava održat će se u petak 18 januara  2019,  sa početkom u 13,00h u administrativnoj zgradi opštine Ulcinj u Sali Skupštine opštine.    

Program javne rasprave objavit će se na sajtu opštine Ulcinj www.opstinaulcinj.com  i  putem  medija.

Pozivaju se zainteresovani organi, organizacije, ustanove, nevladine organizacije, privredna društva, preduzetnici, mjesne zajednice, građani i drugi zainteresovani subjekti da uzmu učešće u javnoj raspravi i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Odluke.

Primjedbe, predlozi i sugestije  dostavljaju se u pisanoj formi na adresu:

Sekretarijat za komunalne  djelatnosti i zaštitu ambijenta,  (na arhivi Opštine), ili na e-mail 

sekom@ul-gov.me   ili  mustafa.gorana@ul-gov.me

Po okončanju rasprave, Sekretarijat se obavezuje da razmotri sve prispjele komentare, predloge ili sugestije učesnika javne rasprave i u saradnji sa Skupštinskom službom sačiniti rezime komentara i stavova o prihvatanju, kao i razlozima njihovog eventualnog neprihvatanja, sačini izvještaj o rezultatima javne rasprave, koji će biti dostupan javnosti putem navedenog sajta opštine Ulcinj i biti sastavni dio materijala za sjednicu Skupštine.

Br./Nr.:06 -  2/19                            

Ulcinj/Ulqin  07.01.2019                                              

SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU AMBIJENTA

S E K R E T A R

Mustafa Gorana, dipl.ing.maš.

 

Nacrt odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Datum: 07. Januar 2019. | Veličina: 0.19MB | Adobe PDF