09. April 2019.

Na osnovu člana 4. i 13 stav 2 Zakona o sportu („Sl.list CG“ br. 44/18),  kao i  Odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja sporta na lokalnom nivou za period 2019 - 2022 u opštini Ulcinj br. 01-148/19 od 28.03.2019.godine, Predsjednik opštine Ulcinj raspisuje:

J A V N I   P O Z I V

za predlaganje članova/ica Radne grupe za izradu Strategije razvoja sporta na lokalnom nivou za period 2019 - 2022 u Opštini Ulcinj

Pozivaju se Ustanove, Sportske organizacije i Klubovi kao i druga pravna lica iz oblasti sporta, zdravstva, obrazovanja, nevladinih organizacija i udruženja koja se bave pitanjima sporta sa sjedištem u  Ulcinju, da predlože kandidate/kinje za članove/ice radne grupe koja će izraditi Strategiju razvoja sporta na lokalnom nivou  za period 2019 - 2022 u opštini Ulcinj.

Predloženi kandidati/kinje treba da posjeduju stručnost u radu, poznavanje problematike vezane za sport na lokalnom novou, iskustvo u radu na organizaciji sportskih aktivnosti. Zadatak radne grupe ja da pri izradi Strategije razvoja sporta na lokalnom nivou uradi analizu postojećeg stanja, evidentira probleme i prisutne slabosti, odredi strateške ciljeve i utvrdi program aktivnosti.

Na osnovu prispjelih prijava Predsjednik opštine Ulcinj će izvršiti izbor kandidata/kinja koje će biti  imenovani/e u radnu grupu i rezultate o tome objaviti na sajtu Opštine Ulcinj (www.opstinaulcinj.com).

Prijave se podnose od 09. aprila do 25. aprila u 14 sati na adresu: opština Ulcinj, Bul. Đerđ Kastrioti Skenderbeu bb, Građanski biro - Kabinet Predsjednika (Prijava za radnu grupu za izradu Strategije za razvoj sporta na lokalnom nivou).

Prijava treba da sadrži: ime i prezime kandidata/kinje, opis dosadašnjih aktivnosti u radu sa mladima i pitanjima koja se tiču mladih, poslove koje kandidat/kinja radi u Ustanovi, Organizaciji ili Klubu, koja je predlaže i kontakt telefon.

 P R E D S J E D N I K

Loro Nrekić