09. April 2019.

Na osnovu člana 4. i 24. Zakona o mladima („Sl.list CG“ br. 042/16, 13/18 i 55/18), člana 2 stav 2 Odluke o pristupanju izradi Nacrta Opštinske strategije za mlade za period 2019 - 2023 u opštini Ulcinj br.01-147/19 od 28.03.2019.godine, Predsjednik opštine Ulcinj raspisuje:

J A V N I   P O Z I V

za predlaganje članova/ica Radne grupe za izradu Nacrta Opštinske strategije za mlade za period 2019 - 2023 u opštini Ulcinj

Pozivaju se Ustanove i druga pravna lica iz oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva, kulture, informisanja, sporta, unutrašnje bezbjednosti, nevladinih organizacija i udruženja koja se bave pitanjima mladih sa sjedištem u  Ulcinju, kao i mladi starosti od 15 do 29 godina da predlože kandidate/kinje za članove/ice radne grupe koja će izraditi Nacrt Opštinske strategije za mlade za period 2019 - 2023 u opštini Ulcinj.

Predloženi kandidati/kinje treba da posjeduju stručnost u radu, poznavanje problematike mladih, iskustvo u radu sa mladima ili pitanjima koja se tiču mladih. Zadatak radne grupe ja da pri izradi Nacrt Opštinske strategije za mlade na lokalnom nivou uradi analizu postojećeg stanja, evidentira probleme i prisutne slabosti, odredi strateške ciljeve i utvrdi program aktivnosti.

Na osnovu prispjelih prijava Predsjednik opštine Ulcinj će izvršiti izbor kandidata/kinja koje će biti  imenovani/e u radnu grupu i rezultate o tome objaviti na sajtu opštine Ulcinj (www.opstinaulcinj.com).

Prijave se podnose od 09.aprila do 25.aprila u 14 sati na adresu: opština Ulcinj, Bul. Đerđ Kastrioti Skenderbega bb, Građanski biro - Kabinet Predsjednika (Prijava za radnu grupu za izradu Nacrta Opštinske strategije za mlade).

Prijava treba da sadrži: ime i prezime kandidata/kinje, opis dosadašnjih aktivnosti u radu sa mladima i pitanjima koja se tiču mladih, poslove koje kandidat/kinja radi u Ustanovi koja je predlaže i kontakt telefon.

P R E D S J E D N I K

 Loro Nrekić