08. Shtator 2017.

Thirja e mbledhjes së jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Ulqinit

Në bazë të nenit 54 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale („Fl. zyr. RMZ“, nr. 42/03, 28/04, 75/05 dhe 13/06  dhe „Fl. zyr. MZ, nr. 88/09, 3/10, 38/12, 10/14, 57/14 dhe 13/16), nenit 45 të Statutit të Komunës së Ulqinit ...

Më shumë
12. Korrik 2017.

Thirja e mbledhjes së tretë të seancës së parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit

Në bazë të nenit 54 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale („Fl. zyr. RMZ“, nr. 42/03, 28/04, 75/05 dhe 13/06  dhe „Fl. zyr. MZ, nr. 88/09, 3/10, 38/12, 10/14, 57/14 dhe 13/16), nenit 69 të Statutit të Komunës së Ulqinit ...

Më shumë