13. Dhjetor 2018.

Thirrje publike: Propozuesit të autorizuar për paraqitjen e propozimeve për emërimin e anëtarëve të Këshillit të Radio Televizionit të Ulqinit

Në bazë të nenit 29 dhe 34 të Vendimit për themelimin e Shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar transmetuesi publik lokal „Radio Televizioni i Ulqinit“ („Fletorja zyrtare e Malit të Zi - dispozitat e komunës“, nr. 38/11), Këshilli për zgjedhje dhe emërime i Kuvendit të Komunës së Ulqinit në mbledhjen e mbajtur më datë 28.11.2018. drejton:

T H I R R J E  

Më shumë