11. Korrik 2017.

Vlerësimi i ndikimit në ambientin jetësorë lidhur me projektin "Rekonstruimi dhe ndërtimi i sistemit të ujësjellsit dhe kanalizimit në komunën e Ulqinit"

Në bazë të nenit 13 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 dhe 27/2013) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit

L A J M Ë R O N

Opinionin e interesuar

Se për bartësin e projektit-Komuna e Ulqinit, Bulevari “Gj.k.Skenderbeu” Ulqin, është sj

Më shumë