10. Tetor 2018.

Shqyrtim publik: Drafti i planit PDU për lokalitetin "Gjerane 1" në Ulqin

Me Vendimin mbi caktimin e Draftit të planit PDU “Gjerane 1” në Ulqin i nxjerrë nga ana e Kryetarit të Komunës, nr. 01-1376/18 i datës 08.10.2018 është vendosur që Projekti i Planit të qitet në diskutim publik.

Diskutimi publik do të zgjasë 15 ditë, duke filluar nga data 08.10.2018. deri, me datën 22.10.2018.vit.

Prezantimi i Projektit të Planit me qëllim të shikimit publik t

Më shumë