Nazmir Sula

Nazmir Sula

Menaxheri:  Nazmir Sula Msc.ecc.
Adresa:   Bul. Skenderbeu pn
Tel/Fax:  +382 30 412 050
E-mail:   nazmir.sula@ul-gov.me

Menaxheri kryen punë që kanë të bëjnë me:

Pjesëmarrje në hartimin e programit zhvillimor të komunës dhe disa veprimtarive dhe planit shumëvjeçar investues; dhënien e propozimeve për nxjerrjen e Vendimit për investime në harmoni me politikën e vërtetuar investuese; pjesëmarrje në hartimin e projekteve zhvillimore të cilët janë të rëndësishëm për Komunë dhe kujdesja për realizimin e tyre; kryerjen e punëve të cilat kanë të bëjnë me hartimin e projekteve dhe zbatimin e implementimit të tyre; kryerjen e punëve nga fusha e bashkëpunimit, hartimit të projekteve dhe kandidimit të tyre për marrjen e mjeteve nga fondet para aderuese dhe fondet e tjerë të Bashkimit Europian dhe zbatimin e implementimit të tyre;
Realizon bashkëpunimin me organet dhe shërbimet kompetente të administratës lokale dhe shtetërore, organizatat ndërkombëtare dhe subjekte të tjerë me qëllim të sigurimit të kushteve për programet zhvillimore dhe realizimin e planeve konkrete me interes për Komunën;
Merr pjesë në bashkëpunim me sekretariatin për planifikim hapësinor dhe zhvillim të qëndrueshëm në përgatitjen, hartimin dhe procesin e njerrjes së dokumentacionit planifikues;
Kryen dhe punë të tjera me urdhër të Kryetarit të Komunës