26. Nëntor 2018.

Thirja e mbledhjes së dytë të seancës së dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit

 Në bazë të nenit 40 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Fl. zyrtare e Malit të Zi”, nr. 02/2018), nenit 19 dhe 79 të Rregullores së Punës së Kuvendit të Ulqinit (“Fl. zyrtare e Malit të Zi” - dispozitat ...

Më shumë