26. Nëntor 2018.

 Në bazë të nenit 40 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Fl. zyrtare e Malit të Zi”, nr. 02/2018), nenit 19 dhe 79 të Rregullores së Punës së Kuvendit të Ulqinit (“Fl. zyrtare e Malit të Zi” - dispozitat e komunës nr. 17/08 dhe 14/12),              

THËRRAS MBLEDHJEN E DYTË TË SEANCËS SË DYTË TË RREGULLT  TË KUVENDIT TË KOMUNËS SË ULQINIT

Për mbledhje propozojë këtë

R e n d  d i t e :

    - Miratimin e procesverbalit nga mbledhja e parë e seancës së dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit  të mbajtur më 29 dhe 30.10. 2018.vit.

 1. Pyetjet dhe përgjigjiet e këshilltarëve,
 2. Propozim Vendimi për ndryshimet dhe plotësimet e Vendimit për tatimin në patundshmëri,
 3. Propozim Vendimi për mbitaksën e tatimit në të ardhurat e personave fizikë,
 4. Propozim Vendimi për ndryshimet dhe plotësimet e Vendimit mbi të ardhurat e zyrtarëve dhe nëpunësve në Komunën e Ulqinit,
 5. Propozim Vendimi për kompenzimin për pajimin komunal të tokës ndërtimore,
 6. Propozim Vendimi për kompenzimin për pajimin komunal të tokës ndërtimore për objektet ilegale,
 7. Propozim Vendimi për dhënien e pëlqimit në emërimin e drejtorit,
 8. Propozim Vendimi për ndryshimet dhe plotësimet e Vendimit për themelimin e SH.P.K „Ujësjellës dhe kanalizime“ Ulqin,
 9. Propozim Vendimi për ndryshimet dhe plotësimet e Vendimit për themelimin e SH.P.K „Veprimtarit komunale“ Ulqin,
 10. Propozim Vendimi mbi themelimin e SH.P.K. për ruajtjen dhe mbrojtjen e biodiverzitetit, kultivimin, gjuetin dhe peshkimin - Ulqin,
 11. Propozim Vendimi për blerjen e tokës me qëllim të kompletimit të parcelës urbanistike numër 64 nga NP PDU Ulqini-qyteti për lokalitetin Totosh Komuna e Ulqinit dhe 
 12. Propozim Aktvendimi për refuzimin e kërkesës së Pero Simonoviq dhe të tjerët.

     Mbledhja do të mbahet më datë 03.12.2018. vit. ( e hënë ), me fillim në ora 11:00 në sallën e madhe të Kuvendit të Komunës së Ulqinit.

 

KRYETARI,

Dr. Ilir Çapuni ,d.v.