12. April 2019.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 075/18),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj, 

O B A V J E Š T A V A

zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu  javnost

da je nosilac projekta, Mediterraneo Gradnja- Construction d.o.o.  iz Ulcinja, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborate procjene uticaja na životnu sredinu  za projekat izgradnje Apart Hotela na UP br. 79, zona B, DUP “Ulcinj Grad”, lokalitet Pinješ 1, u  Ulcinju.

U vezi sa navedenim pozivamo  Vas,  da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta  Opštine Ulcinj, kancelarija broj 76, I sprat, radnim danima  od 11 do 14 časova.

Rok za javni uvid i dostavjlanje  mišljenja o podnijetom zahtjevu, u pisanoj formi je do 17. 04. 2019.god, na adresu: Opština Ulcinj,  Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta.