Skupština Opštine

Odluka o izboru presjednika Opštine Ulcinj

Veličina: 0.15MB | Adobe PDF

Odluka o izboru presjednika Skupštine Opštine Ulcinj

Veličina: 0.08MB | Adobe PDF

Zaključak o davanju Pozitivnoj mišljenja na Predlog Programa rada "Možura" d.o.o. Bar za 2017. godinu

Veličina: 0.09MB | Adobe PDF

Zaključak o davanju Pozitivnog mišljenja na Predlog Budžeta Vodacom d.o.o.Tivat za 2017

Datum: 26. April 2017. | Veličina: 0.09MB | Adobe PDF

Odluku o pristupaju promjenama statuta opštine Ulcinj

Veličina: 0.08MB | Adobe PDF

Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o korekciji cijena vode i usluga za korišćenje gradske kanalizacije na području Opštine Ulcinj

Veličina: 0.08MB | Adobe PDF

Odluku o izmjenama odluke o obrazovanju odbora za izbor i imenovanja Skupštine opštine Ulcinj

Veličina: 0.07MB | Adobe PDF

Odluku o izmjenama odluke o obrazovanju odbora za statut i propise Skupštine opštine Ulcinj

Veličina: 0.07MB | Adobe PDF

Odluku o izmjenama odluke o obrazovanju odbora za planiranje i uredjenje prostora komunalno stambenu djelatnost Skupštine opštine Ulcinj

Veličina: 0.07MB | Adobe PDF

Odluku o izmjenama odluke o obrazovanju odbora za finansije, privredu i razvoj Skupštine opštine Ulcinj

Veličina: 0.07MB | Adobe PDF

Odluku o javnim priznanjima i nagradama Opštine Ulcinj

Veličina: 0.15MB | Adobe PDF

Program rada Skupštine opštine Ulcinj za 2017.god

Veličina: 0.13MB | Adobe PDF

Rješenje o formiranju Komisije za izradu radne verzije Nacrta Statuta Opštine Ulcinj

Veličina: 0.08MB | Adobe PDF

Odluku o otkupu zemljišta radi dokompletiranja UP br. 95 sa ID DUP-a Ulcinj-grad za lokalitet Kodre 1, za Nimanbegović Eminu

Veličina: 0.12MB | Adobe PDF

Odluku o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele br.36 sa ID DUP-a „Ulcinj-grad" za lokalitet „Pinješ" opština Ulcinj, za Šaćiri Rukmana

Veličina: 0.09MB | Adobe PDF

Odluku o otkupu zemljišta radi dokompletiranja UP br. 196 sa ID DUP-a Ulcinj-grad za lokalitet Kodre 1, za Džuretović Nedžata i Džuretović Besnika

Veličina: 0.12MB | Adobe PDF

Odluku o otkupu zemljišta radi dokompletiranja UP br.63 zone „B" sa ID DUP-a „Ulcinj Grad" za lokalitet Pinješ 2, za Leković Olgicu

Veličina: 0.09MB | Adobe PDF

Odluku o otkupu zemljišta radi dokompletiranja UP br.21 sa ID Dup-a „Ulcinj-Grad" za lokalitet „Liman 1", za Resulbegović Selima, Resulbegović Rešita i Buzuku Valjona

Veličina: 0.08MB | Adobe PDF

Odluku o donošenju Plana postavljanja privremenih objekata na teritoji Opštine Ulcinj za 2017-2019 god

Veličina: 0.06MB | Adobe PDF

Program uredjenje prostora za 2017 godinu

Veličina: 6.99MB | Adobe PDF