Skupština Opštine

Izvještaj o stanju uredjenja prostora za 2016 godinu

Veličina: 18.38MB | Adobe PDF

Odluku o kreditnom zaduženju Opštine Ulcinj

Veličina: 0.05MB | Adobe PDF

Odluku o donošenju Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom Opštine Ulcinj za period 2016. – 2020. Godine

Veličina: 0.04MB | Adobe PDF

Ispravku- Odluke broj:02-341/16-10 - O otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele br.48 sa ID DUP-a "Ulcinj Grad" za lokalitet "Meraja 2" Opština Ulcinj

Veličina: 0.15MB | Adobe PDF

Zaključak broj:02‐341/16‐11 - O usvajanju Lokalnog plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti 2015-2017

Veličina: 0.08MB | Adobe PDF

Zaključak broj:02‐341/16‐13 - O problemima i zahtjevi Ulcinjskih ribara povodm otvaranja javnog poziva za zakup zemljišta na obalama rijeke Bojane prema planu objekata privremenog karaktera u zoni Morskog Dobra.

Veličina: 0.12MB | Adobe PDF

Odluka broj:02-341/16-8 - O prikupljanju i ispuštanju atmosferskih voda na teritoriji Opštine Ulcinj

Veličina: 0.13MB | Adobe PDF

Odluku broj:02-341/16-9 - O regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Ulcinj

Veličina: 0.24MB | Adobe PDF

Odluku broj:02-341/16-5 - O javnom vodosnabdijevanju

Veličina: 0.2MB | Adobe PDF

Odluku o izmjenama i dopunama odluke broj:02‐341/16‐4 - O zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Ulcinj

Veličina: 0.08MB | Adobe PDF

Odluka broj:02-341/16-7- O prikupljanju, prečišćavanju i ispuštanju otpadnih voda na teritoriji Opštine Ulcinj

Veličina: 0.17MB | Adobe PDF

Odluka o kriterijumima raspodjele sredstava NVO

Veličina: 0.38MB | Adobe PDF

Odluku o izboru organa u MZ Zoganje

Veličina: 0.11MB | Adobe PDF

Odluku o izboru organa u MZ Sukobin

Veličina: 0.11MB | Adobe PDF

Odluku o izboru organa u MZ I

Veličina: 0.12MB | Adobe PDF

Odluku o izboru organa u MZ II

Veličina: 0.12MB | Adobe PDF

Odluku o izboru organa u MZ Darza

Veličina: 0.11MB | Adobe PDF

Odluku o izboru organa u MZ Brajša

Veličina: 0.11MB | Adobe PDF

Odluka o javnim parkiralištima na području Opštine Ulcinj

Veličina: 0.09MB | Adobe PDF

Odluka o gradskom i prigradskom saobraćaju i auto-taksi prevoz

Veličina: 0.17MB | Adobe PDF