29. Jun 2018.

Javna rasprava: O utvrdjivanju Nacrt plana prve faze Lokalne studije lokacije „Gornji Štoj" na katastarsku parcelu br.402/18 KO Gornji Štoj u Ulcinju

O D L U K U

O utvrdjivanju Nacrt plana prve faze Lokalne studije lokacije „Gornji   

 Štoj“ na katastarsku parcelu br.402/18 KO Gornji Štoj u Ulcinju

     Član 1. Ovom Odlukom utvrdjuje se Nacrt plan prve faze Lokalne studije lokacije „Gornji Štoj“ na katastarsku parcelu br.402/18 KO Gornji Štoj u Ulcinju (u daljem tekstu: Nacrt plana) i stavlja se na javnu raspravu.

Član 2.Javna rasprava N

Opširnije