Glavni gradski arhitekta: Valon Buzuku dipl. ing. arh.
Adresa:   Bul. Skenderbeg bb
Tel/Fax: +382 30 412 050
E-mail:   glavni.gradski.arh@ul-gov.me

Rodjen u Ulcinju 29. 08. 1978. god. Osnovnu i srednju Školu završio u Ulcinju. Zvanje diplomiranog inženjera arhitekture stekao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Od 2007. god. do 2011. god. radio u Arhitektonskom birou ItalDesign u Ulcinju. Od 2011.god. do 2014. god. obnašao funkciju Sekretara za prostorno planiranje i održivi razvoj u Opštini Ulcinj. Od 2014.god. do 2017. god. radio u sopstvenom projektnom birou V&B Studio Design. Na funkciju Glavnog Gradskog Arhitekte imenovan je 21. 12. 2017. god.

Poslovi glavnog drzavnog arhitekte iz clana 87 stav 5 tacka 1, 2, 3, 4 i 6 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ( Sl.CG. br.064/17 od 06.10.2017 god.), prenose se na jedinicu lokalne samouprave tj. glavnog gradskog arhitektu, a to su:

 1. daje saglasnost na idejno rjesenje zgrade, trga i ostalih javnih prostora u naseljima

 2. provjerava usaglasenost idejnog rjesenja sa urbanistickim projektom iz clana 45 ovog zakona

 3. propisuje smjernice za uskladjivanje spoljnog izgleda objekta iz clana 154 ovog zakona ( daje smjernice za uskladjivanje spoljnog izgleda bespravnog objekta u sprovodjenju postupka legalizacije )

 4. daje saglasnost u pogledu spoljnog izgleda privremenog objekta

 5. izradjuje projektni zadatak za urbanisticki projekat