08. Maj 2017.

Komuna e Ulqinit shpall thirje  publike (grumbullimin e ofertave ) për  dhenijen me qira  te tokës  në pronësi të komunës  per  vendosjen e objekteve me karakter  të përkohshem.sipas Planit  per  vendosjen e objeteve me karakter te perkohshem ,  për vitin  2017-2019.nr 02-59/17-4 dt 1.3.2017 („Fl.Zyrt. MZI-dispozita komunale “ nr. 11/17).

Thirje pubilke: Objektet me karakter të përkohshëm 2017

Madhësia: 0.24MB | Adobe PDF

Njoftim lidhur me Thirjen publike për dhënijen me qira të tokës së Komunës për vendosjen e objekteve me karakter të përkohshëm

Madhësia: 0.12MB | Adobe PDF

Vendimi për zgjedhjen e ofertuesëve më të volitshëm

Madhësia: 1.03MB | Adobe PDF