12. Jul 2017.

Na osnovu člana 54.  Zakona o lokalnoj samouprave ("Sl. list RCG", broj 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06 „Sl.list Crne Gore“ br.88/09, 3/10, 38/12, 10/14, 57/14  i 3/16),  člana 69. Statuta opštine Ulcinj (“Službeni list CG” - Opštinski propisi br. 5/07, 9/09 i 16/11) i   člana 76. i 79. Poslovnika Skupštine opštine Ulcinj (“Službeni list CG” - Opštinski propisi br. 17/08 i  14/12),            

SAZIVAM TREĆU SJEDNICU PRVOG REDOVNOG ZASJEDANJA  SKUPŠTINE OPŠTINE ULCINJ

Za  sjednicu predlažem slijedeći,

D n e v n i    r e d:  

            - Usvajanje zapisnika sa Druge sjednice Prvog redovnog zasjedanja Skupštine opštine Ulcinj,

Pitanja i odgovori odbornika,
Izvještaj o realizaciji Budžeta opštine Ulcinj u prvih šest mjeseci 2017.godine,
Informacija o pripremi turističke sezone sa posebnim osvrtom na rad Komunalne policije, JP „Komunalne djelatnosti“, „JP „Vodovod i kanalizacija“, kao i preduzete aktivnosti sa drzavnim organima oko prevazilaženja problematike stvaranja dugih kolona na graničnom prelazu Sukobin,
Izvještaj o realizaciji kredita koji je zaključen sa njemačkom bankom za realizaciju infrastrukturnih komunalnih objekata, pogotovu izvjestaj Komisije za nadzor i praćenje realizacije sredstava kredita EIB i KFW banke, koja je određena  za nadzor i praćenje realizacije sredstava dobijenih od kredita, kao i odnos sa Vodacom-om,
Predlog Odluke o završnom računu Budžeta opštine Ulcinj za 2016 godinu,
Predlog Odluke o Službi komunalne policije,
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut d.o.o. „Vodovod i kanalizacija„ Ulcinj,
Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke  o prvoj dopuni Plana postavljenja privremenih objekata za 2017-2019.godine, na teritoriji opštine Ulcinj,
Predlog Odluke o dopuni Odluke o uslovima i načinu izvođenja i emitovanja muzike u ugostiteljskim objektima i odredjivanje ulica, djelova ulica naselja i drugih lokacija za održavanje javnih skupova na otvorenom prostoru, kao i vrijeme održavanja,
Predlog Odluke o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele br.205 sa ID   DUP-a „ Ulcinj -Grad „ za lokalitet „ Kodre 1“ opština Ulcinj-Kalabović Ibrahim iz Ulcinja,
Predlog izvještaja o radu Predsjednika opštine, lokalne uprave i službi za 2016. godinu,
Predlog izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem za 2015. Godinu  JP „Centar za kulturu“ .
Izbori i imenovanja članova, odbora direktora d.o.o. “Vodovod i Kanalizacija” Ulcinj,
Izbor i imenovanja članova JU Dnevni Centar - “Sirena” i
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na imenovanje Bilal Alaja iz Ulcinja na funkciji direktora JU Dnevni Centar - “Sirena”.

NAPOMENA : za tačke 2,3 i 4 dnevnog reda material će biti naknado dostavljen.

Sjednica će se održati dana 20.07.2017.godine (četvrtak), sa početkom u 11,00 časova u Velikoj sali Skupštine opštine Ulcinj.

PREDSJEDNIK,

Loro Nrekić,s.r.