08. Septembar 2017.

Na osnovu člana 54.  Zakona o lokalnoj samouprave ("Sl. list RCG", broj 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06 „Sl.list Crne Gore“ br.88/09, 3/10, 38/12, 10/14, 57/14  i 3/16), člana  45 Statuta opštine Ulcinj (“Službeni list CG” - Opštinski propisi br. 5/07, 9/09 i 16/11) i člana 76   Poslovnika Skupštine Opštine Ulcinj (“Sl.list CG” - Opštinski propisi br. 17/08 i  14/12),

SAZIVAM VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE ULCINJ

Za  sjednicu predlažem slijedeći,

D n e v n i   r e d:

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za ustanovljanje prava službenosti radi postavljanja 35 kv kablovskog voda duž postajećih saobraćajnica, do TS 35 kv/10 ,, Novi Ulcinj’’, KO Ulcinj u zahvatu Prostorno-urbanističkog plana opštine Ulcinj do 2020 god. ( Sl.Cg br. 16/17).

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za ustanovljanje prava službenosti radi postavljanja 10 kv kablovskog voda duž postajećih saobraćajnica, do TS 35 kv/10 ,, Novi Ulcinj’’, KO Ulcinj u zahvatu Prostorno-urbanističkog plana opštine Ulcinj do 2020 god. ( Sl.Cg br. 16/17).

Prijedlog Odluke o donošenju Treće dopune Plana postavljanja privremenih objekata na teritoriji Opštine Ulcinj za 2017-2019 godinu.

Sjednica će se održati dana: 11. 09. 2017 god. (ponedeljak)  sa početkom u 13:00  časova   u Velikoj sali Skupštine opštine Ulcinj.

P R E D S J E D N I K,

Loro Nrekić,s.r.