27. Decembar 2017.

Na osnovu člana 54.  Zakona o lokalnoj samouprave ("Sl. list RCG", broj 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06 „Sl.list Crne Gore“ br.88/09, 3/10, 38/12, 10/14, 57/14  i 3/16),  člana 69. Statuta opštine Ulcinj (“Službeni list CG” - Opštinski propisi br. 5/07, 9/09 i 16/11) i člana 76.  i 79. Poslovnika Skupštine opštine Ulcinj (“Službeni list CG - Opštinski propisi” br. 17/08 i  14/12),              

S A Z I V A M

DRUGU REDOVNU SJEDNICU DRUGOG REDOVNOG ZASIJEDANJA SKUPŠTINE OPŠTINE ULCINJ

Za  sjednicu predlažem slijedeći,

D n e v n i    r e d:

- Usvajanje zapisnika sa Prve redovne sjednice Drugog redovnog zasijedanja Skupštine opštine Ulcinj,

- Usvajanje zapisnika sa Druge vanredne sjednicu Skpštine opštine Ulcinj,

Pitanja i odgovori odbornika
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Ulcinj za 2017. godinu.
Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana za lokalitet ,, Ulcinjsko polje'' u okviru urbanističkih parcela br.8, 8a, 9, 10, 22, 39 i saobraćajnice Nova 8 u Ulcinju, u daljem tekstu Plan.
Predlog Odluke o privrenom finansiranju potreba Budžeta opštine Ulcinj za period januar- mart 2018. godine.
Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog projekta za hotel „Mediteran“,
Prijedlog Odluke o donošenju Lokalne studije lokacije za turističko - stambeno naselje u Kruče-Ulcinj,
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta,
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za ustanovljavnje prava službenosti radi postavljanja 10 kv kablovskog voda od TS 35/10Kv „Velika plaža 1“ do buduće TS 10/0,4Kv „B 7“ u opštini Ulcinj,
Prijedlog Odluke o otkupu zemljišta radi dokompletiranja UP br.83 u zoni B sa ID DUP-a Ulcinj Grad za lokalitet Meterizi I za Tafili Suzanu,
Prijedlog Odluke o otkupu zemljišta radi dokompletiranja UP br.75 u zoni B sa ID DUP-a Ulcinj Grad za lokalitet „TOTOŠI“ opština Ulcinj, za Tulović Nusreta,
Prijedlog lokalnog plana za smanjenje potražnje za drogama i prevenciju bolesti zavisnosti 2017.-2019.

Sjednica će se održati dana 29.12.2017.godine (petak), sa početkom u 10,00 časova u Velikoj sali Skupštine opštine Ulcinj.

 PREDSJEDNIK,

 Loro Nrekić s.r.