Izdavanje Urbanističko tehničkih uslova

Za propisivanje urbanisičko tehničkih uslova za izradu tehničke dokume- ntacije za izgradnju planiranog objekta investitor je u obavezi da podnese zahtjev Sekretarijatu za urbanizam i uredjenje prostora i u istom navede podatke o identifikaciji katastarske parcele (broj kastarske parcele i katastarska Opština) sa uplatom na ž.r. Opštine Ulcinj br.530-8256777-87 u iznosu od 40 €.

Sekretarijat za urbanizam i uredjenje prostora shodno Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata čl. 62a, pribavlja po službenoj dužnosti od strane nadležnih organa i pravnih lica:

- list nepokretnosti i kopiju iz katastarskog plana
- uslove od J.K.P. Ulcinj i
- uslove od Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
- i drugih institucija u zavisnosti od vrste objekata

Investitor je dužan da plati stvarne troškove pribavljanja uslova i dokaza koje organ pribavlja po službenoj dužnosti prilikom preuzimanja propisani urb.teh.uslova.

docZahtjev za propisivanje urbanisticko tehničkih uslova za privremene objekteih uslova

docZahtjev za postavlje privremenog objekta

pdfIzvještaj o stanju uredjenja prostora 2011

docZahtjev za izvod iz planske dokumentacije

docZahtjev za urbanističko tehničke uslove

docZahtjev za uvjerenje